Hestemennesker.dk

OM

Velkommen til Hestemennesker.dk og EquineTorch Mentoruddannelsen.

I det historiske område Lerkenfeldt ca. 20 km fra Aars, imellem gravhøje og istidens mange spor på landskabet, bor Christina Viderup Eriksen sammen med sin familie og heste. Det er næsten for langt at cykle derud og der går ingen busser. Men her finder man en efterhånden sjælden stilhed der inviterer til at åbne sanserne, etablere forbindelse til krop og jord og at finde det gode nærvær frem samt reflektere dybt over livet.
Den gamle del af huset er fra 1880 og huser den hyggelige privat og i den nye tilbygning finder man det lune og lyse undervisnings og terapilokale.

Her dyrkes grøntsagshaven og hønsene går frit omkring. Haven løber ned i en tange imellem træerne, mod den lille sø og bålpladsen i bunden og deromme bagved står hestens løsdrifthus. Stedet ligger ved vejen der bugter sig imellem skove og over Lerkenfeldt Å, fra Farsø til Ålestrup.

Det er ikke oprindeligt skabt som et sted til dyrehold – med de manglende stalde. Her er ingen af de vanlige flade hestefolde – men igennem de seneste 6 år er der alligevel blevet skabt et fantastisk sted for 5 fastboende heste og flere hold EquineTorch Mentorer har taget deres uddannelse her.

Hestene på stedet lever et ikke helt traditionelt og moderne hesteliv.Tværtimod er det lidt som at gå tilbage i tiden…
Hvor de fleste heste idag, bor i stalde og er på luftefold nogle timer hver dag – så lever hestene her, et mere vildt liv. De varetager naturpleje på 2 store skrånende smeltevandskanaler fra istiden og vandrer langs lavstykkerne ved åen. De har sammenlagt et vandringsstræk imellem de forskellige dele af folden, på næsten 1 km. Somme tider kan de ses fra huset og andre dage ser man dem slet ikke.

Hestenes levested har et stort og faunamæssigt mangeartet areal og er desuden besøgt af meget andet vildt, så livet her udfordrer og vækker deres naturlige instinkter. Hestene skal selv sørge for at få dækket deres behov i løbet af døgnet. Det betyder at disse heste dagligt og time for time er velstimulerede både mentalt og fysisk i forhold til hvad der ellers er almindeligt nu om dage, for vor tids tamheste.

Livspræmissen giver både fysisk men også psykisk, nogle stærke heste der er nærværende og vågne. Hestene er vant til at skulle bruge deres sanser og overveje valg. Hvad de vælger at gøre eller ikke gøre, mærker de den direkte effekt af, på kroppen. Herude skifter det fra sol, til regn, til blæst, til en stille lun lomme midt i det hele. Hestene lever uophørligt midt i naturens rytmer og skifte. De har deres hestehus men bruger det meget sjældent. Når det stormer eller sner eller regnen pisker ned (og vi andre søger ly) så står de oftest tæt sammen, ude i det åbne. De må hæve deres krops temperatur og gøre sig varmere når det er koldt. De må stille sig sammen og hjælpe hinanden med at etablere tryghed nok til at stå det igennem, når det blæser og vinden hiver i tagpladerne. De må geare så langt ned som de inviteres til, og udnytte de stille stunder til at få sovet ordentligt ud, når solen varmer og skaber et smukt flimrende bølgende lys over det grønne og de selv mærke behovet for at bevæge sig hjem efter vand når tørsten melder sig – og ikke mindst ud efter føde igen når det er sultens tur.
Og sådan er det hver eneste dag.
De lever med og midt i naturen.
Hele tiden.

Der er stejle skrænter på folden, skarpe sten, glatte snævre passager og bløde moseområder som skal undgås. Enkelte steder vandrer hestene imellem småtræer og buske i det tætte og rivende krat i stedet for at gå hvor der ingen træer er. Det kan de være nødt til, for at komme fra den ene ende til den anden. De udnytter rodnettet i jorden til at få fodfæste. De ved at det er der og de bevæger sig tætte op ad stammerne. På denne og mange andre måder udviser de en instinktiv kløgt og vågenhed overfor de risici livet naturligt har her.

I mødet med disse heste, opdager man hurtigt at her er heste som er levende! De er vant til at træffe mange selvstændige valg i løbet af en dag, de er vant til at klare sig selv i vid udstrækning og de er vant til hele tiden at opholde sig i en social familie sammen. Hestene er opsøgende, nysgerrige og tillidsfulde, men samtidig er det heste som ser mennesker meget klart, helt og tydeligt. Både det som føles godt og det der er svært. De er vant til at blive lyttet til, spurgt og de deltager aktivt i samværet. I det terapeutiske rum er de vant til at de må spejle det der er nødvendigt at spejle for mennesker omkring vores adfærd og indre tilstand. De er mindre opdragede og mere bare vant til at omgås mennesker i en gensidig lytten til og kommunikeren med hinanden.

Hestene på stedet er under opsyn hver dag og de er i hænder flere gange om ugen. De trænes på måder som støtter deres udvikling og tilbringer mange kvalitetstimer sammen med mange forskellige mennesker. Og så har de et arbejde. Disse heste hjælper nemlig mennesker med at få øje på og finde ind til deres egen inderste kærlige, kraftfulde og harmoniske natur og med at mærke og opdage de helt nære reaktioner overfor livet som ofte overses og overhøres hos mennesker, med de konsekvenser som kan ses i de høje statistikker for stress, angst og depression hos det moderne menneske.

Hestene hjælper mennesker med at opdage de indre svingninger og justeringer, stemningerne, følelser, behov, <ja> og <nej> impulser, udvidelser og sammentrækninger – i det indre, overfor hinanden, ting og situationer. Disse følelsesmæssige, energimæssige og fysiske bevægelser og levende væsners samspil og regulering i forhold til at være i en fysisk biologisk og psykisk verden. Ud fra disse indre reaktioner og sansninger kan man orientere sig om hvor man er – også følelsesmæssigt i forhold til sig selv – og netop det, er den direkte kontakt med det inderste i et menneske eller en hest.

Hvad der er levende må være i kontakt med sig selv netop her, for at kunne træffe valg, håndtere livet som det folder sig ud og passe på sig selv. Den fintunede fornemmelse for sit eget indre og den fintunede forholden sig til naturen i hestenes omgivelser gør disse heste til nogle interessant læremestre for mennesker.

Vi kan lære den samme indre følsomhed overfor os selv og vores væren i en evigt foranderlig verden som disse smukke heste lytter til deres behov og finder de rette rum imellem bygerne, til at imødekomme dem på sunde måder. Hestene som bor her, underviser klienter i egenomsorg og denne “indre lytning” og de lærer mentoreleverne hvordan de kan arbejde med deres kommende kunder om det samme. Og få fornemmelse for vejen til holistisk livsmestring.

Træthed kalder på ro og fremkalder søvnen. Hjertet og det samhørende i mennesker og dyr, får os til at søge sammen hvor vi finder glæde, tryghed og hengivelse ind i hinandens nærvær. Et sår på huden eller inde i kroppens bløddele, læges helt af sig selv indefra. Selv knogler vokser sammen igen hvis de skades. Trussel vækker biokemisk adrenalin og derigennem styrke til at løbe – eller aggression som kraft til at kæmpe og jage truslen bort. Så vi kan forsvare os i en verden hvor den slags indimellem er nødvendigt. Nysgerrighed leder os ud i nye situationer som vi udvikler os ved og vokser igennem. Menneskers og hestes oprindelige naturlige sunde opretholdelsesdrift indeholder helt implicit beskyttelse imod psykisk og fysisk sammenbrud.

Men traumer og ubearbejdede psykiske sår fra oplevelser i livet, samt presset fra den moderne livsstil kan bringe heste og mennesker ud af balance. Når balancen mistes kan vi også mistet kontakten til vores egen evne til at justere os selv tilbage i balance. Har man svære oplevelser i sin livsbagage, som ikke bearbejdes – så kan den psykiske ubalance opleves kronisk og sætte hele menneskets selvfølelse på spil. Dette medfører altid psykiske smerter og ofte tilstødende fysiske symptomer.

I mødet med hestene finder vi ofte svar på nogle af de indre og ydre justeringer som er tilbageholdte, forsinkede og oversete. Ved at lade hestene fortælle hvad de oplever i mødet med mennesker kan man derfor genopdage vitale elementer i sin egen heling, psykisk såvel som fysisk. Traumer sætter spor i evnen til at tage kærligt vare på sig selv. Og terapien kan hjælpe med at læge sporene og genfinde trivsel.

Evnen til at betragte ting klart, er væsentligt for psykisk velbefindende. Når man kan se ting klart og uden at farve det man ser med de indre filtre / projektioner – så har man mulighed for at undslippe sindets indre hamsterhjul og i stedet lande i kroppen og i kontakt med sansninger.

Al form for oplevelse der nogensinde har føltes vigtigt, er vigtig fordi det opleves igennem en sansende krop. Den sansende krop giver næring til hele det væsen som bor i kroppen. Og dette er uanset om man er hest eller menneske. Det siges at mennesker i vesten, lever et mentalt liv, hvor vi er fanget i vores eget sind. Livet består i for høj grad af opgaver som klares med sindet. Der tænkes analyseres, menes noget, i ét væk. Sindet stilner aldrig rigtig af for at efterlade livsoplevelsen som en ren sanseoplevelse. Nu’et er styret af sindet og sindet styrer mennesket.
Men det burde være omvendt.

Mindfulness er en træning i at betragte og sanse livet og sindet uden at “springe om bord” på sindets aldrig stoppende tog af tanker. Træning i nærvær. Mindfulness er populært idag fordi det er hovedvejen til glæde og visdom. Visdom er den mere åndelige form for akkumuleret indsigt i livet – hvor intelligens måles på intellektets viden og kunnen.
Det er nærvær der er den bærende kraft i det at leve. Og leve kan man når sindet endeligt stilner af. Dette bevidste nærvær kan ekspanderes i vidde og styrkes i koncentration og over tid gøre mennesker mentalt centrerede, kraftfulde og fredelige i det indre. Freden kommer til stede mere og mere profund når vi går igang med at møde og hele de indre nye eller gamle smerter som vi bringes i gen-kontakt med, når sindet ikke længere får lov at dække dem til med sin kamuflerende støj fra tanker.

Nærværet er vores mest åndelige naturlige mulighed for at ekspandere og udvikle os som mennesker. På denne rejse i nærværs træning, udvides mennesker naturligt til at forstå mere omkring sig selv og til derved at opnå mere og mere indsigt livet i det hele taget. Den visdom som hestene benytter sig af når de hjælper mennesker til at opdage vigtige ting omkring dem selv, igennem spejlinger – kommer netop fra denne klarhed og dybe instinktive, naturlige og åndelige væren.

Sammen med disse vågne og levende heste træder muligheden for at lande i NU’et frem på exceptionel vis. Hestene her er ikke blevet sløve og uinteresserede i deres liv og omgivelser af manglende udfordringer og stimuli. De har brug for hinanden i det ret vilde liv de lever og derfor skelner de også til muligheden for at få noget godt ud af samvær med mennesker. Men ikke for enhver pris. For de er også nødt til at passe på sig selv. Deres kloge og vågne evne til selektivt at vælge hvad de vil og deres frihed til at kommunikere hvad de mener om tingene, gør dem til fuldblodstrænere af et vågent nærvær. De kommer med nærværet forrest og ser lige igennem det som slører menneskers sind. De kalder nærvær frem hos os.

Når nærværet kan stå selv uden at blive væltet af et forstyrret og fortravlet sind, så bliver mennesker igen i stand til at mærke hvad de har brug for. Kroppens og psykens naturlige healingskapacitet får igen lov til at gøre hvad der er naturligt helende for krop og psyke at gøre. Og man bliver i stand til at tage positivt affære i sit eget liv. Disse meget naturligt levende heste, viser altså en vej til ro, til nærvær, til reel tryghed og tillid og derved tilbage til en centreret mental balance som smitter af på den fysiske krop med indefrakommende sundhed.

Sammen med Krops og Psykoterapeut Christina Viderup Eriksen har man parallelt med dette naturlige og stimulerende møde med hestene – mulighed for at arbejdet med forståelsen af vejen til et sundt nærvær og trivsel i sind og krop. Sår på sjælen fra nære relationer, skuffelser og sorg i livet, det lave selvværd, tomhed, uro og hvad der ellers udfordrer menneskers psykiske balance.

Her kan du lære at “lytte til” eller se eller mærke på energi og sådan som det bevæger sig i rummet. Du kan lære at sanse hestenes sprog og følelser og behov og du kan lære at møde hestene i denne naturlige nærværets verden i nu’et, igennem dit egen helhed i krop, sind og ånd.
Og det kan gøre dig til en mester i dit eget liv og væsen.

Det hele menneske er forankret i en oprindelig natur der er i forbindelse i krop, sind og ånd. Indadtil såvel som man nu er til i verden i sin væren og i sin gøren.


God fornøjelse på vores side hvor du finder en blog, kan læse om mentoruddannelsen og finder kommende kurser og information om vores ridelejr – og HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev her


Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem